124 ОУ "Васил Левски"
Основно училище в град София, кв. Сухата река

Проекти и национални програми

 

Участие в проекти:

за учебната 2022/2023 година -

"Занимания по интереси", съгласно Наредба за Приобщаващо образование на МОН:

1. група "Сръчни ръце" - р - л Бойка Павлова - 1 клас

2 група "Читателски клуб" - р - л Цветелина Хинова - 2 клас

3 група по математика - р - л Вилиана Цветанова - 3 клас

4 група "Компютърни забавления" - р - л Красимира Кръстева - Костова - 4 клас

5 група "Софтбол" - р - л Венета Тошева - 4-7клас

 

Клуб за базови компютърни забавления по проект BG05М2ОР007-2.012.0001 "Образование за утрешния ден" 

BG05M2OP001-3.002-0020 „„Уча и ще сполуча“ – образователна интеграция на ученици от етническите малцинства“ ;

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности  (Твоят час)“;

BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех";

"Всеки ученик може да бъде отличник" към Център за междуетнически диалог и толерантност;

НП"Заедно в изкуството и спорта";